Reklama Facebook

Reklama në faqen zyrtare të Info Media Albania përfshin shpërndarjen e një banner-i (foto + tekst) ose video 3 herë në ditë për periudhën 1 mujore.

reklama facebook

Vendodhja: Në faqen zyrtare Facebook (50K) dhe disa faqe të tjera të network-ut.

Formati: Statik (3 Share / publikim në ditë)

Çmimi / Periudhë 1 Mujore

€ 50.00