Asnjë kandidat për Bordin e AMA, Kuvendi rihap procedurën

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik pas lirimit nga detyra të anëtarit të AMA-s z. Zylyftar Bregu shpalli vakancën anëtar të Autoritetit të Mediave Audiovizive. Pas përfundimit të afatit më datë 23 shtator 2019 rezultoi se nuk është paraqitur asnjë kandidaturë. Në këto kushte bazuar në nenin 9, pika 3 të ligjit nr. 97/2013 “Për Mediat Audiovizive në Republikën e Shqipërisë” i cili thotë: ”Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik bën përzgjedhjen, sipas përcaktimeve të neneve 7 dhe 8 të këtij ligji, mes të paktën 4 kandidaturave për çdo vend anëtari të AMA-s.” bëhet rishpallja e vendit vakant për anëtar të Autoritetit të Mediave Audiovizive.

Anëtarët e AMA-s zgjidhen nga Kuvendi për një periudhë 5-vjeçare, me të drejtë rizgjedhjeje vetëm një herë.

Anëtarë të AMA-s nuk mund të jenë individët që:

a) janë anëtarë të partive dhe shoqatave politike, kandidojnë për deputet apo janë zgjedhur të tillë gjatë 2 legjislaturave të fundit, kanë konkurruar për kryetar të njësive vendore në zgjedhjet e fundit të organizuara për to apo kanë ushtruar detyrën e kryetarit të bashkisë, anëtarit të Këshillit të Ministrave apo të prefektit gjatë 3 vjetëve të fundit, si dhe ata që janë anëtarë të Këshillit të Ankesave, AKEP-it apo punonjës të këtij të fundit;
b) janë persona të lidhur, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” ose që kanë në pronësi pjesë kapitali apo aksione të shoqërive tregtare, si dhe të drejta të tjera në fushën e transmetimeve audiovizive, reklamës, prodhimeve të përmbajtjes së transmetimeve audiovizive, rrjeteve të komunikimit elektronik apo persona të punësuar gjatë vitit të fundit, anëtarë të organeve drejtuese apo këshilluese të këtyre subjekteve apo të lidhur me ndonjë licencë me këto subjekte.

Subjektet e mësipërme duhet t’i propozojnë kandidaturat pranë sekretarisë së Kuvendit brenda 30 ditëve nga publikimi i këtij njoftimi. Afati i fundit për paraqitjen e kandidaturave është data 24 tetor 2019.

Marre nga monitor.al