Qeveria: Miratohet ndryshimi i emërtesës nga KKRT në AMA

Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook duke klikuar këtu!

Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit ka ndryshuar emërtim, duke u quajtur tashmë Autoriteti i Mediave Audiovizie. Vendimi është marrë sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave.

Në mbledhjen e sotme të qeverisë, u vendos gjithashtu edhe për shtimin e dy emërtesave, atë të kryetarit të Këshillit të Ankesave dhe të antëarit të Këshillit të Ankesave.
Gjithashtu qeveria ka miratuar edhe disa ndryshime lidhur me strukturën dhe nivelin e pagave të nëpunësve civilë.

Më poshtë vendimi i plotë i qeverisë:

VENDIM PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË VENDIMIN NR.545, DATË 11.8.2011, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË NIVELEVE TË PAGAVE TË NËPUNËSVE CIVILË/NËPUNËSVE, ZËVENDËSMINISTRIT DHE NËPUNËSVE TË KABINETEVE, NË KRYEMINISTRI, APARATET E MINISTRIVE TË LINJËS, ADMINISTRATËN E PRESIDENTIT, KUVENDIT,  KOMISIONIT QENDROR TË ZGJEDHJEVE, PROKURORINË E PËRGJITHSHME, DISA INSTITUCIONE TË PAVARURA, INSTITUCIONET NË VARËSI TË KRYEMINISTRIT, INSTITUCIONET NË VARËSI TË MINISTRAVE TË LINJËS DHE ADMINISTRATËN E PREFEKTIT”, TË NDRYSHUAR

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 4/2, të ligjit nr.10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, të nenit 7, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ligjit nr.9584, datë 17.7.2006, “Për pagat, strukturat dhe shpërblimet e institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj”, dhe të ligjit nr.185/2013, “Për buxhetin e vitit 2014”, me propozimin e ministrit të Punëve të Brendshme, të ministrit të Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike dhe të ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
1. Në vendimin nr.545, datë 11.8.2011, të Këshillit të MInistrave, të ndryshuar, të bëhen këto ndryshime dhe shtesa:
a)    Në pikën 1, emërtesa “Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit”, zëvendësohet me “Autoriteti i Mediave Audiovizive”.
b)    Në fund të pikës 1/2, shtohet emërtesa “Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujit”.
c)    Në lidhjen nr.3, që përmendet në pikën 3, bëhen këto ndryshime:
i)    Emërtesa “Këshilli Kombëtar i Radios dhe Televizionit”,  zëvendësohet me “Autoriteti i Mediave Audiovizive”.
ii)    Në ndarjen “Autoriteti i Mediave Audiovizive” shtohen emërtesat, si vijon:
“- Kryetar i Këshillit të Ankesave – II-b;”
– Anëtar i Këshillit të Ankesave” – III-a”.
ç)    Pas pikës 9 shtohet pika 9/1, me këtë përmbajtje:
“9/1. Kategoritë e pagave të pozicioneve të punës së nëpunësve për emërtesat “Specialist” deri në “Titullar i institucionit” në Sekretariatin Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit, janë sipas lidhjes nr.5/4, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.
d) Lidhja nr.9, që përmendet në pikën 13, zëvendësohet me lidhjen me të njëjtin numër dhe emërtim, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.
2. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, për vitin 2014, të përballohen nga fondet e miratuara për secilin institucion për vitin 2014.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare” dhe, për Sekretariatin e Këshillit Kombëtar të Ujit, i shtrin efektet financiare nga momenti i emërimit të nëpunësve.

Burimi | shqiptarja.com

Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook duke klikuar këtu!


Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook dedikuar informacioneve rreth TELEVIZIONIT duke klikuar këtu!


Bashkohuni me grupin tonë zyrtar në Facebook dedikuar SERIALEVE TURKE duke klikuar këtu!