TV Klan hap departament të dedikuar për ankesat e publikut

Mos zbatimi i ligjit nga OSHMA-të (Operatorët e Shpërndarjes së Medias Audio-Vizive) ka bërë që shpesh Autoriteti i Mediave Audiovizuale të kryejë takime të shumta përsa i përket mbarëvatjes së tij. Pak kohë më parë, takimi i fundit që AMA zhvilloi ishte përsa i përket reklamave të medikamenteve farmaceutike, ku i tërhoqi vëmendjen televizioneve për moskorrektësinë dhe mungesën e elementeve të detyruara që reklamat e kësaj kategorie duhet të përmbajnë.

TV Klan, jo pak herë ka qenë një ndër mediat të cilat kanë marrë vrejtje të shumta nga AMA përsa i përket programeve që transmeton, më së shumti “Zonë e Lirë”. Duke u nisur dhe nga ky fakt TV Klan, bëhet i pari televizion në vend që pranon të gjitha vrejtjet dhe sugjerimet përsa i përket programacionit. Në një seksion të dedikuar në faqen web, TV Klan jep informacion të plotë lidhur me ankesat që publiku mund të ketë rreth programeve të televizionit si prekur ndaj një programi të caktuar ose ankesa të përgjithshme.

“Më poshtë njoftimi i TV KLAN:

A. ANKESAT PËR PROGRAMET E TRANSMETUARA

1. TV Klan do të shqyrtojë çdo ankesë të arsyetuar, të paraqitur me shkrim nga çdo person, për programet e transmetuar prej tij. Ankesa duhet të përmbajë të dhëna të rëndësishme, për fakte dhe rrethana mbi cënimin nga OSHMA- të, të detyrimeve të parashikuara në nenin 33 të ligjit nr. 97/2013, dhe rregulloreve të transmetimit të përcaktuara sipas nenit 47 të tij.
2. Ankesa duhet të paraqitet në përputhje me formularin e ankesës i cili duhet të përmbajë minimalisht këto elemente:
a. Të dhëna mbi ankuesin, të identifikuar në mënyrë të qartë;
b. Përshkrimin e shkeljeve të supozuara apo rrethanave konkrete të pretenduara, datën dhe orën e transmetimit të programit;
Formulari i ankesës mund të shkarkohet këtu, dhe duhet të paraqitet me postë në adresën “TV Klan,
Rruga Aleksander Moisiu, Nr. 97, Tiranë, Shqipëri” ose në adresën e postës elektronike:
ankesa@tvklan.al.
3. Në rast se ankesa nuk përmbush kriteret formale të përcaktuara në pikat 1 dhe 2 si më sipër, Bordi i Shqyrtimit të Ankesave, brenda 2 ditëve nga mbërritja e ankesës, kërkon plotësimin e të metave të ankesës. Në rast mosplotësimi të të metave brenda këtij afati kohor, TV Klan do të refuzojë shqyrtimin e ankesës së depozituar.
4. Bordi i Shqyrtimit të Ankesave shqyrton ankesën e depozituar brenda 5 ditësh pune nga paraqitja e saj. Pëer çdo paqartësi, Bordi i Shqyrtimit të Ankesave mund t’i drejtohet Këshillit të Ankesave në Autoritetin e Mediave Audiovizive (AMA).
5. TV Klan i kthen përgjigje ankuesit brenda 30 ditëve nga marrja e ankesës së paraqitur në përputhje me kriteret formale në pikat 1 dhe 2, për programet e transmetuara prej tij.

B. USHTRIMI I SË DREJTËS SË PËRGJIGJES

6. Çdo person fizik apo juridik, dinjiteti dhe reputacioni i të cilit janë prekur nga publikimi i fakteve dhe informacioneve jo të sakta në një transmetim të TV Klan, ka të drejtën e përgjigjes (replikës).
7. Personi që kërkon të drejtën e përgjigjes, duhet të paraqesë një kërkesë me shkrim, drejtuar TV Klan duke parashtruar arsyet dhe faktet me të cilat provon pretendimin e tij. Kërkesës duhet t’i bashkangjitet çdo dokument që vërteton pretendimet e personit që kërkon të drejtën e përgjigjes. Dokumentat duhet të jenë origjinale ose fotokopje të noterizuara. Kërkesa duhet të paraqitet me postë në adresën “TV Klan, Rruga Aleksander Moisiu, Nr. 97, Tiranë, Shqipëri” ose në adresën e postës elektronike:
ankesa@tvklan.al .
8. Kërkesa për të drejtën e përgjigjes duhet të paraqitet tek TV Klan, brenda 10 ditëve nga dita e transmetimit, të cilit i adresohet kjo kërkesë.

9. TV Klan, brenda 10 ditëve nga marrja e kërkesës, vendos për ushtrimin ose refuzimin e së drejtës sëpërgjigjes, duke e njoftuar me shkrim kërkuesin lidhur me vendimin e marrë si më sipër.
10. TV Klan mund të refuzojë të drejtën e përgjigjes kur:
a) vlerëson se ajo është abuzive dhe e pabazuar, apo e bërë në keqbesim;
b) e drejta e kërkuar për përgjigje është opinion personal i personit dhe s’ka të bëjë me rregullimin e  ndonjë lajmi me karakter fakti apo informacioni;
c) e drejta e kërkuar për përgjigje përmban parashtrimin e fakteve dhe informacioneve të rreme;
d) e drejta e kërkuar për përgjigje është bërë për të kërkuar parandalimin e veprimeve të pritshme apo që s’kanë ndodhur ende;
e) përmbushja e së drejtës për përgjigje përfshin një ndëshkim, kapërcen rregullat e mirësjelljes, apo sjell dënimin e ofruesit të shërbimit mediatik në një proces gjyqësor civil;
f) përmbushja e së drejtës për përgjigje sjell shkeljen e kushteve të licencës së transmetimit së OSHMA-së;
g) personi i dëmtuar nga informacioni i kundërshtuar nuk ka interes të ligjshëm në momentin e kërkesës për ushtrimin e së drejtës së përgjigjes;
h) transmetimi i kundërshtuar përmban një thënie apo deklarim të personit të prekur, të tillë që konsiderohet i barasvlershëm me vetë përgjigjen e kërkuar ose kur personi ka dhënë pëlqimin paraprak në një mënyrë formale lidhur me përmbajtjen e transmetimit;
i) një korrigjim i barasvlershëm i të dhënave të informacionit të kundërshtuar është bërë paraprakisht dhe për këtë është njoftuar personi i prekur;
j) përmbajtja e përgjigjes së kërkuar dhunon të drejtat e një pale të tretë;
k) çështja objekt ankese lidhet me thëniet gjatë veprimtarive parlamentare, zhvillimit të seancave gjyqësore apo transmetimit të veprimtarive të subjekteve politike;
l) transmetimi i së drejtës për përgjigje nuk është në interes të publikut;
m) kërkesa është paraqitur në tejkalim të afatit;
n) kërkesa është paraqitur në mënyrë anonime.
11. Nëse brenda afatit 10 ditor të përcaktuar në pikën 9 të ketij neni, kërkuesi nuk merr një përgjigje, prezumohet se TV Klan e ka refuzuar kërkesën.
12. Nëse TV Klan vendos për ushtrimin e të drejtës së përgjigjes nga personi që e ka kërkuar, ai duhet të transmetojë përgjigjen brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës. E drejta e përgjigjes duhet të paraqesë se në çfarë mase informacioni i paraqitur gjatë transmetimit është jo korrekt dhe mashtrues dhe të kufizohet në pohimin e fakteve të nevojshme për korrigjimin e fakteve apo informacioneve të pavërteta.
13. Për realizimin e kërkesës së ushtrimit të së drejtës së përgjigjes, TV Klan nuk do të aplikojë asnjë lloj tarife.
14. Në rastin e refuzimit të të drejtës së përgjigjes nga TV Klan, personi, i cili pretendon se i është prekur dinjiteti dhe reputacioni, ka të drejtë t’i drejtohet me ankesë Këshillit të Ankesave në AMA”

Të gjitha anekesat do të shqyrtohen nga anëtarët e Bordit të Shqyrtimit të Ankesave pranë TV Klan Z. Armand Shkullaku, Z. Albert Dumani dhe Zj. Danjela Çollaku./IMA/