Koronavirusi, shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore nga qeveria

Qeveria ka shpallur gjendjen e fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, sipas një vendimi të fundit të publikuar në Fletoren Zyrtare.

Kjo gjendje sjell Kufizimin e të drejtave të garantuara nga nenet 37, 38, 41, pika 4, 49 dhe 51 të Kushtetutës deri në masën që konsiderohet e domosdoshme për të arritur ruajtjen e shëndetit të shtetasve.

Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile (KNEC), i ngritur me vendimin nr.750, datë 27.11.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në qarqet Durrës, Lezhë dhe Tiranë”, të ndryshuar, është organi më i lartë për koordinimin dhe bashkërendimin e veprimeve të institucioneve shtetërore dhe të subjekteve private, si dhe të burimeve financiare e materiale për përballimin e fatkeqësisë natyrore për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19, deri në 30 (tridhjetë) ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Anëtar i KNEC-së caktohet dhe ministri i Shtetit pë Rindërtimin.

Në mbledhjet e KNEC-së marrin pjesë, me kërkesë të Kryetarit, përfaqësues të organeve të ndryshme publike, të biznesit, ekspertë /profesionistë të fushës së mjekësisë e të shëndetit publik dhe përfaqësues të shoqërisë civile ose drejtues të OJF-ve, me objekt veprimtarie shëndetin publik dhe ndihmën humanitare.

Instituti i Shëndetit Publik caktohet në rolin e Sekretariatit Teknik të KNEC-së, për çështje të fatkeqësisë natyrore të shpallur për shkak të epidemisë së shkaktuar nga COVID-19. 6. Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore merren masat e jashtëzakonshme, si më poshtë vijon: 6.1. Institucionet publike:

 1. a) të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së

fatkeqësisë natyrore;

 1. b) të përdorin burimet financiare të

parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të

rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje

me kryerjen e shpenzimeve shtesë të

paparashikuara;

 1. c) të vënë në dispozicion burimet njerëzore e

logjistike;

ç) të caktojnë objektet shtetërore në

përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të

vihen në dispozicion për strehimin e popullsisë

së evakuuar;

 1. d) të kufizojnë aksesin në ambiente publike, të

cilat kanë një frekuentim të gjerë;

 1. dh) të ndalojnë tubimet, manifestimet dhe

grevat;

 1. e) të kufizojnë aktivitetet në minimumin e

domosdoshëm për të gjitha organet publike;

ë) të vendosin në karantinë të gjithë personat

e konfirmuar ose të dyshuar se janë të prekur nga

COVID-19;

 1. f) të krijojnë dhe të sigurojnë zonat e

karantinës me personel, të cilit t’i sigurohen të

gjithë masat parandaluese për të evituar

infektimin;

 1. g) të garantojnë kushtet dhe stafin e

kualifikuar për kurim të specializuar në qendrat e

karantinës;

 1. gj) të pajisin të gjithë punonjësit e qendrave

spitalore dhe shëndetësore me bazën e

nevojshme materiale për shmangien e infektimit.

6.2. Strukturat operacionale të sistemit të

mbrojtjes civile:

 1. a) të vendosin dhe të zbatojnë masa të veçanta

për garantimin dhe rritjen e sigurisë së shtetasve

në zonat e prekura nga fatkeqësia;

 1. b) të aktivizojnë dhe të organizojnë

procedurën e karantinës për popullsinë e

rrezikuar;

 1. c) të organizojnë kontrolle të njëanshme të

banesave dhe objekteve private për evidentimin

dhe trajtimin e personave të prekur nga virusi;

  

e.k. / dita

Vendimi është publikuar në Fletoren Zyrtare.

1 Koment

 1. sipas mendimiite time eshte fatkeqsie e testimite nuklear.
  nes te gjithe shtetete bejne testimine e bombave te tyre qofshine ato kimike apo biologjike,berthamore ateher njerzite do te vdesine sikure se minjete.
  dhe kontinenti do te jete dalngadale i zbrazete me shekuje….

  gjeologu

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.